Μηχανογραφημένη Λογιστική
Εκτύπωση

Κωδικός Προγράμματος: ACC 0120 (Εφαρμοσμένη Λογιστική σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο)

     Διάρκεια: 120 ώρες
     Επίπεδο: Professional
     Μέθοδος Διδασκαλίας: Σε τάξη / Online Live / Ανοικτή Εκπαίδευση
     Θέσεις: 10 άτομα ανά τμήμα κατά μέγιστο
     Έναρξη:

21/10/2015 σε Τάξη ή Online Live

Άμεσα με Ανοικτή Εκπαίδευση

     Απευθύνεται:   Σε πτυχιούχους ή σπουδαστές Οικονομικών Σχολών και σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε Λογιστήρια Επιχειρήσεων και Οργανισμών
     Τιμή:  Υπολογισμός τιμής

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής παρέχει γνώσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την είσοδο και την εξέλιξη των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας της Λογιστικής. Οι συμμετέχοντες, μέσα απότις διαλέξεις, την παροχή υλικού, και τις πρακτικές εφαρμογές είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις όσον αφορά στη διαχείριση λογιστικών - οικονομικών θεμάτων στις επιχειρήσεις.

 

Αντικείμενα Σπουδών

 ♦ Γενικές Αρχές Λογιστικής 
 ♦ Λογιστική και Νομικές μορφές Επιχειρήσεων (Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΗ)  
 ♦ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ) 
 ♦ Εμπορική Διαχείριση:Πελάτες - Προμηθευτές - Αγορές - Πωλήσεις - Τιμολόγηση
 ♦
Ανάπτυξη του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) – Πάγια ενσώματα – Άϋλα  Περιουσιακά Στοιχεία – Έξοδα Ίδρυσης και Εγκατάστασης – Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις – Αποθέματα – Απαιτήσεις - Χρεόγραφα – Διαθέσιμα – Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού – Ενεργητικό – Παθητικό – Ίδια Κεφάλαια – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες και  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
 ♦ Λογαριασμοί Ενεργητικού του Ε.Γ.Λ.Σ.  
 ♦ Λογαριασμοί Παθητικού του  Ε.Γ.Λ.Σ. 
 ♦ Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων του  Ε.Γ.Λ.Σ.  
 ♦ Εγγραφές Γενικής Λογιστικής - Λογιστική Εταιρειών
 ♦ ΦΠΑ: Συντελεστές - Απαλλαγές από το φόρο - Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου - Δαπάνες που δεν εκπίπτουν - Δηλώσεις
 ♦ Θέματα Μισθοδοσίας και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
 ♦ Ισοζύγια - Αναλυτικά Καθολικά - Ημερολόγια & η χρησιμότητά τους
 ♦ Συμφωνίες Κινήσεων & Επαληθεύσεις 
 ♦ Λογιστική Διαχείριση Εσόδων Αφορολόγητων 
 ♦ Λογιστική Διαχείριση Εσόδων Φορολογηθέντων κατά Ειδικό τρόπο 
 ♦ Αποσβέσεις  
 ♦ Προβλέψεις  
 ♦ Αποτίμηση μενόντων 
 ♦ Λογαριασμός  Γενική Εκμετάλλευση (Λογαριασμός 80) 
 ♦ Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λογαριασμός 86) 
 ♦ Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση ( Λογαριασμός 88) 
 ♦ Διάθεση Κεφαλαίων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) 
 ♦ Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών 
 ♦ Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων 
 ♦ Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης  
 ♦ Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών 
 ♦
Υποχρεώσεις Λογιστή στην έναρξη νέας χρήσης, καθημερινές, στο τέλος του μήνα, στο τέλος του έτους
 ♦ Απαιτήσεις του Επιχειρηματία από το Λογιστήριο 
Αρμοδιότητες Στελεχών Λογιστηρίου 
 ♦
Πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων σε συνθήκες, περιβάλλον και ροή εργασιών
Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου με καταχώριση παραστατικών – Έλεγχο – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά – Εργασίες Τέλους Χρήσης - Κατάρτιση Οικονομικών Αναφορών, Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
 

 

 

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Excel είναι επιθυμητές

 

Συχνές Ερωτήσεις

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται πτυχιούχος ή σπουδαστής Οικονομικών Σχολών για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα του λογιστή, το οποίο θεωρείται ένα από τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες τις Επιστήμης της Λογιστικής καθώς και πρακτική εξάσκηση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες και να είναι σε θέση να διαχειριστούν οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπρορούσε να συναντήσει ως εν δυνάμει λογιστής.

 

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων